ລຳດັບ ຊື່ຟອມ ວັນທີ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
1
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ 08/07/16 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
2
ໂປຣແກຣມບັນຊີ / Accounting Manual 24/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
3
ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ /APDMAS 24/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
4
ລະບົບພິມໃບບິນ / Billing System 24/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
5
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມ%20ເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ 25/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
6
ປື້ມຄູ່ມືໂປຣແກຣມ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ 25/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
7
ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ 25/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
8
ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣມແກຣມ ບັນຊີຊັບສິນ 25/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
9
ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ລະບົບຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການບັນຊີ-ການເງີນຈຸລະພາກ 25/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
10
ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຳເນົາເອກະສານ 25/04/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
11
ຸຸູຸູຸູຸູຄູຸຸ່ມືແນະນຳການນຳໃຊ້ໂປແກຣມ ສາງ 11/08/17 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
12
ຄູ່ມືໂປຣແກຣມ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ເລກບັນຊີປີ2021 / Lao accounting software 22/09/20 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
13
ເລກສາລະບານບັນຊີ ປີ2021/ Chart of account 22/09/20 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ