ລ/ດ ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ tel email
1 ທ້າວ ລິນດາ ອິນທະວົງ(Programmer) 020 2880 3370 .
3 ນາງ ສັດຈີ ແສນທຳມະວົງ(Progammer) 020 5614 2116 .
5 ນາງ ເພັດສະໝອນ(IT Support) 020 2300 5632 .
6 ທ້າວ ພົມວິໄລ ໄຊຍະລາດ(IT Support) 020 5579 6323 .
7 ທ້າວ ແຕ້ມ ເພັງນະພາ(IT Support) 020 5522 7484 .
9 ນາງ ແວວຕາ ສີຫາວົງ(Accounting) 020 5547 9181 .
10 ນາງ ເພັດລຳພອນ ວິໄລວັນ(HR) 020 5501 4759 .
11 ທ້າວ ສິນໄຊ ສູນດາລາ/ຊ້າງ (Marketing & Sale) 020 2345 6258 Xarngp20pro@gmail.com
12 ອາຈານ ວຽງໄຊ(IT Support) 020 5605 8689 .
13 ທ້າວ ຕຸ້ຍ (Programmer) 020 9971 6089 1
14 ທ້າວ ສອນ (Programmer) 020 5594 9007 1
15 ນາງ ສີໄພ (Accounting) 020 9298 1372, .
16 ທ້າວ ຄອນທິບ (Programmer) 020 5818 9795 t