ລ/ດ ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ tel email
3 ທ້າວ ລິນດາ ອິນທະວົງ 020 2880 3370
4 ທ້າວ ເພັດໄຊຍາ ມະຫາໄທ 020 5544 6497
5 ນາງ ສັດຈີ ແສນທຳມະວົງ 020 9523 5600
6 ທ້າວ ບຸນຍະລິດ ໄຕມະນີ 020 7885 1951
7 ທ້າວ ພູວັນ ຈັນທະລາສີ 020 5838 8824
8 ທ້າວ ປາໜື່ງ ໄຊຍະລາດ 020 78988825
9 ນາງ ປາວີນາ ວົງວິໄຊ 020 5656 2829
10 ທ້າວ ພົມວິໄລ ໄຊຍະລາດ 020 5579 6323
12 ທ້າວ ບຸນຈີນ ກັນຍາເດດ 020 5493 3377
13 ທ້າວ ແຕ້ມ ເພັງນະພາ 020 55227484
14 ທ້າວ ດອນ 030 5092987
15 ທ້າວ ຈັນສຸກ ປັນທະຈິດ 020 5666 7011
16 ນາງ ແກ້ວ ຕົ່ງວົງຄຳ 020 5878 7003
21 ນາງ ແວວຕາ ສີຫາວົງ 020 5547 9181
23 ນາງ ເພັດລຳພອນ ວິໄລວັນ 020 5501 4759
24 ສອນ 202020 111